Säännöt

TEKSTIILIKULTTUURISEURA - SÄLLSKAPET FÖR TEXTILKULTUR ry:n SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS


Tekstiilikulttuuriseura - Sällskapet för textilkultur ry -nimisen yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Tästä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura. Seuran tarkoituksena on edistää ja ylläpitää tekstiilialan yhteistyötä ja verkostoitumista. Seura järjestää tekstiilialaan liittyviä koulutus-, tiedotus-, ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä alan oppilaitoksiin, yrityksiin, kulttuurilaitoksiin ja yhteisöihin. Seuran tarkoituksena on myös edistää tekstiilialan tutkimusta, kehittämistä ja julkaisutoimintaa. Tämän toteuttamiseksi se jakaa stipendejä, mutta vain poikkeustapauksissa jäsenilleen.

JÄSENET

2§ Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön. Kunniajäseneksi Seura voi kutsua erittäin ansioituneen koti- tai ulkomaisen tekstiilialan tutkijan, tuntijan tai tukijan.

3§ Varsinainen jäsen maksaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

4§ Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä Seuran kokouksen pöytäkirjaan. Varsinainen jäsen, joka ei kirjallisen huomautuksen saatuaan ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua vuoden loppuun mennessä, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi Seurasta.

HALLINTO

5§ Seuran asioita hoitaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla Seuran hallitus. Hallituksen muodostavat syyskokouksen kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet voidaan valita korkeintaan kolme kertaa peräkkäin. Jos hallituksen jäsenen paikka tulee avoimeksi, toimitetaan täytevaali Seuran seuraavassa kokouksessa. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen kahden muun jäsenen kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Hallitus valmistelee Seuran syyskokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä toimittaa kevätkokoukselle toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi hallitus suunnittelee jäsentilaisuuksien ohjelmat ja ajankohdat, päättää stipendin jakamisesta, laatii jäsentiedotteet ja hoitaa niiden lähettämisen sekä hoitaa Seuran taloutta, josta se on vastuussa. Tarvittaessa hallitus voi kutsua seuran jäsenistä työryhmiä.

6§ Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

7§ Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä. Puheenjohtaja ja sihteeri toimittavat kokouskutsut, laativat kokouksen esityslistat, huolehtivat tehtyjen päätösten toimeenpanosta, laativat toimintakertomuksen. Hallitus hoitaa Seuran tiedotustoimintaa, pitää luetteloa Seuran jäsenistä sekä huolehtii Seuran varoista, perii saatavat, suorittaa maksut ja laatii tilit sopimansa työnjaon mukaan.

TILIT

8§ Seuran tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksessa. Hallituksen tulee jättää tilit tammikuun aikana tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa lausuntonsa edellisen vuoden varainhoidosta ja tileistä sekä jättää se hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

KOKOUKSET

9§ Seura järjestää vuosittain vähintään kaksi jäsenkokousta, kevät- ja syyskokouksen. Päätäntävalta on varsinaisilla jäsenillä. Kokouskutsu toimitetaan kirjeitse Seuran jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuttaessa kokoukseen, missä käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja asioita, on siitä kutsussa erikseen mainittava. Kokouksen pöytäkirja tarkistetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa tai muulla yhdistyslain edellyttämällä tavalla. Seuran järjestämät jäsentilaisuudet ovat tarkoitetut pääsääntöisesti jäsenille.

10§ Seuran kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä 1) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus 2) esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto taloudenhoidosta ja tileistä 3)päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

11 § Seuran syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä ja siinä 1) suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi ja hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali ja valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö 2) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta 3) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja hyväksytään talousarvio 4) määrätään hallituksen jäsenten kulukorvaukset

12§ Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai, vaalin ollessa kysymyksessä, arpa.

ERITYISSÄÄNNÖKSIÄ

13§ Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

14§ Seuran sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on jätettävä kirjallisena hallitukselle, jonka tulee käsitellä asia ja tehdä ehdotus seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan, että sitä puoltaa vähintään 3/4 tässä kokouksessa annetuista äänistä.

15§ Päätös Seuran purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä kuin päätös sääntöjen muuttamisesta. Päätöksen voimaan tuleminen edellyttää, että asia varsinaisen kokouksen lisäksi hyväksytään myös toisessa, siitä aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa. Jos Seura puretaan, sen omaisuus käytetään sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi Seura on toiminut, ja tavalla, josta Seuran viimeinen kokous päättää.

16§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.