Säännöt

TEKSTIILIKULTTUURISEURA - SÄLLSKAPET FÖR TEXTILKULTUR ry:n SÄÄNNÖT

Muutokset rekisteröity 18.10.2021

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1§ Tekstiilikulttuuriseura - Sällskapet för textilkultur ry -nimisen yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Tästä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura. Seuran tarkoituksena on edistää ja ylläpitää tekstiilialan yhteistyötä ja verkostoitumista. Seura järjestää tekstiilialaan liittyviä koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä alan oppilaitoksiin, yrityksiin, kulttuurilaitoksiin ja yhteisöihin. Seuran tarkoituksena on myös edistää
tekstiilialan tutkimusta, kehittämistä ja julkaisutoimintaa. Tämän toteuttamiseksi se voi jakaa stipendejä tai muita
tunnustuksia.


JÄSENET

2§ Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön.
Kunniajäseneksi Seura voi kutsua ansioituneen koti- tai ulkomaisen tekstiilialan tutkijan, tuntijan tai tukijan.

3§ Varsinainen jäsen maksaa kalenterivuodeksi kerrallaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsen
ja hallituksen jäsen ei suorita jäsenmaksua.

4§ Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä Seuran kokouksen pöytäkirjaan. Varsinainen jäsen, joka ei kirjallisen huomautuksen saatuaan ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua vuoden loppuun mennessä, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi Seurasta.


HALLINTO

5§ Seuran asioita hoitaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla Seuran hallitus. Hallituksen muodostavat vuosikokouksen
kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitsemat kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenet voidaan valita korkeintaan kolme kertaa peräkkäin. Jos hallituksen jäsenen paikka tulee avoimeksi, toimitetaan täytevaali Seuran seuraavassa kokouksessa. Kesken toimikauden tehtävänsä jättäneen jäsenen tilalle valitaan uusi jäsen, joka toimii tehtävässä edeltäjänsä toimikauden jäljellä olevan ajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen kahden muun jäsenen kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Hallitus valmistelee Seuran vuosikokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi hallitus suunnittelee jäsentilaisuuksien ohjelmat ja ajankohdat, päättää stipendin ja tunnustusten jakamisesta, laatii jäsentiedotteet ja hoitaa niiden lähettämisen sekä hoitaa Seuran taloutta, josta se on vastuussa. Tarvittaessa hallitus voi kutsua seuran jäsenistä
työryhmiä.

6§ Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
taloudenhoitaja, kukin yksin.

7§ Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän
ollessa estyneenä. Puheenjohtaja ja sihteeri toimittavat kokouskutsut, laativat kokouksen esityslistat, huolehtivat tehtyjen päätösten toimeenpanosta ja laativat toimintakertomuksen. Hallitus hoitaa Seuran tiedotustoimintaa, pitää luetteloa Seuran jäsenistä sekä huolehtii Seuran varoista, perii saatavat, suorittaa maksut ja laatii tilit sopimansa työnjaon mukaan.


TILIT

8§ Seuran tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja esitetään hyväksyttäväksi vuosikokouksessa. Hallituksen tulee jättää tilit viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa lausuntonsa edellisen vuoden varainhoidosta ja tileistä sekä jättää se hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


KOKOUKSET

9§ Seura järjestää vuosittain vähintään yhden jäsenkokouksen, vuosikokouksen. Hallituksen niin päättäessä yhdistyksen
kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Päätäntävalta on varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet erääntyneen jäsenmaksun sekä kunniajäsenillä ja hallituksen jäsenillä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöä edustaa kokouksessa etukäteen nimetty henkilö, jolla on yksi ääni. Kokouskutsu toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse Seuran jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuttaessa kokoukseen, missä käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja asioita, on siitä kutsussa erikseen mainittava. Kokouksen pöytäkirja tarkistetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa tai muulla yhdistyslain edellyttämällä tavalla. Seuran järjestämät jäsentilaisuudet ovat tarkoitetut pääsääntöisesti jäsenille.


10§

Seuran vuosikokous pidetään syyskuun loppuun mennessä ja siinä esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto taloudenhoidosta ja tileistä, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, suoritetaan hallituksen jäsenten vaali, valitaan tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö, päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, vahvistetaan jäsenmaksun suuruus, hyväksytään talousarvio ja päätetään hallituksen jäsenten kulukorvaukset.

11§

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä/yhdistyslaissa ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai, vaalin ollessa kysymyksessä, arpa.


ERITYISSÄÄNNÖKSIÄ

12§ Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

13§ Seuran sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on jätettävä kirjallisena hallitukselle, jonka tulee
käsitellä asia ja tehdä ehdotus seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan, että sitä puoltaa vähintään 3/4 tässä kokouksessa annetuista äänistä.

14§ Päätös Seuran purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä kuin päätös sääntöjen muuttamisesta. Päätöksen
voimaan tuleminen edellyttää, että asia varsinaisen kokouksen lisäksi hyväksytään myös toisessa, siitä aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa. Jos Seura puretaan, sen omaisuus käytetään sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi Seura on toiminut, ja tavalla, josta Seuran viimeinen kokous päättää.

15§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.